XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate ja partneritega koostöö lähtealused

XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate ja partneritega koostöö lähtealustes on kirjeldatud laulu- ja tantsupeo organisatsioonidepoolse toetamise üldised põhimõtted. XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate ja partneritega koostöö lähtealuste kirjeldamise eesmärk on:

  1. Muuta laulu- ja tantsupidude toetamine lihtsamaks, selgemaks ja laiapõhjalisemaks, toetudes seejuures laulu- ja tantsupeo olulistele väärtustele.
  2. Saavutada suurem efektiivsus toetajate kaasamisel laulu- ja tantsupeo protsessi toetamisel.

1. LAULU- JA TANTSUPEO PÕHIVÄÄRTUSED

– Laulu- ja tantsupidu on eesti keele ja rahvusliku kultuuri hoidja ning edasikandja.

– Laulu- ja tantsupeo protsess on Eesti rahva tüvitekst ning olulisim rahvuslik eneseväljendus, mida on pea 150 aastat hoolikalt hoitud ning põlvest põlve edasi pärandatud.

– Laulu- ja tantsupidu on kogu rahvast ühendav liikumine, mis on vaba kommertslikkusest ning prii päevapoliitikast.

2. ÜLDISED KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED

XII noorte laulu- ja tantsupidu on võimalik toetada erinevas mahus ning erinevat viisi partnerluse kaudu. Eelistatud on laulu- ja tantsupeo põhiväärtusi oma igapäevategevustes austavad Eestis tegutsevad või Eestist pärit toetajad ja partnerid, kes panustavad protsessi ennekõike otseselt oma toodete või teenuste kaudu.

Laulu- ja tantsupeo toetajaks ja partneriks saavad olla vaid vastutustundlikud organisatsioonid, kelle tegevus on seaduslik, läbipaistev, eetiline ja moraalne.

XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate ja partneritega koostöö täpsemad tingimused sätestatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega (ELT SA) sõlmitavas lepingus.

3. KOOSTÖÖVÕIMALUSED

Lähtuvalt toetuse mahust ja viisist on XII noorte laulu- ja tantsupeol:

1) Suurtoetajad;

2) Toetajad;

3) Partnerid;

4) Meediapartnerid.

3.1. Suurtoetaja

Kuni 3 suurtoetajat on XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajate olulised partnerid. Suurtoetaja kogupanus on vähemalt 50 000 eurot, sh mitterahaline panus toodete või teenuste näol. Eelistatud on üldistele koostööpõhimõtetele paremini vastavad organisatsioonid, kes tagavad parimad tingimused XII noorte laulu- ja tantsupeo korralduse toetamisel. Koostööd reguleerib leping, milles sätestatakse suurtoetaja roll ja panus laulu- ja tantsupeo protsessi toetamisel. Iga suurtoetajaga leitakse sobiv viis ja võimalused koostööst teavitamiseks. Eelistatud on pikemaajalised projektid ning suurtoetaja igapäevategevusega seonduvad väljundid. Koostööst suurtoetajatega teavitatakse ka XII noorte laulu- ja tantsupeo elektroonilistes kanalites “Suurtoetaja” tähistusega pindadel ning teatmikes pinnal 1/1 lk. Suurtoetajal on võimalus  XII noorte laulu- ja tantsupeo sotsiaalmeedia kanalis korraldada üks “tarbijamäng”.

Suurtoetajale tagatakse kaubanduspinnad Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil laulu- ja tantsupeo toimumise nädalal ning kokkulepitud mahus kutseid laulu- ja tantsupeole. Suurtoetajad on sel laulu- ja tantsupeol oma valdkonna eksklusiivsed esindajad ning koostöölepe suurtoetajaga on aluseks kõigile järgmistele kaubanduslikele kokkulepetele XII noorte laulu- ja tantsupeol.

Suurtoetajal on koostööst XII noorte laulu- ja tantsupeoga võimalik teavitada ka oma tegevuste kaudu ning oma toodetel, viia läbi vastavasisulisi reklaamikampaaniaid ning teha teisi turundus- ja kommunikatsioonialaseid tegevusi, mis on ELT SA-ga eelnevalt alati kokku lepitud.

3.2. Toetaja

Toetaja toetab XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldust mõnes olulises valdkonnas. Toetaja kogupanus on vähemalt 20 000 eurot, sh mitterahaline panus toodete või teenuste näol. Eelistatud on üldistele koostööpõhimõtetele paremini vastavad organisatsioonid, kes tagavad parimad tingimused XII noorte laulu- ja tantsupeo korralduse toetamisel. Koostööd reguleerib leping, milles sätestatakse toetaja roll ja panus laulu- ja tantsupeo protsessi toetamisel. Iga toetajaga leitakse sobiv viis ja võimalused koostööst teavitamiseks. Eelistatud on projektid, mis seostuvad toetaja igapäevategevusega. Koostööst partneritega teavitatakse ka XII noorte laulu- ja tantsupeo elektroonilistes kanalites “ toetajate lehel” ning teatmikes XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate tänulehel. Lisaks on partneril võimalus osta teatajasse 1lk reklaamipind 50% soodustusega. Toetajale tagatakse kaubanduspinnad Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil laulu- ja tantsupeo toimumise nädalal ning kokkulepitud mahus kutseid laulu- ja tantsupeole.

Toetajal on koostööst XII noorte laulu- ja tantsupeoga võimalik teavitada ka oma tegevuste kaudu ning oma toodetel, viia läbi vastavasisulisi reklaamikampaaniaid ning teha teisi turundus- ja kommunikatsioonialaseid tegevusi, mis on ELT SA-ga eelnevalt alati kokku lepitud.

3.3. Partner

Partner toetab XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldust mõnes olulises valdkonnas. Partneri kogupanus on vähemalt 10 000 eurot, sh mitterahaline panus toodete või teenuste näol. Partner on üldistele koostööpõhimõtetele paremini vastav organisatsioon, kes tagab oma valdkonnas olulised tingimused XII noorte laulu- ja tantsupeo korralduse toetamisel. Koostöö lepitakse täpsemalt iga partneriga eraldi kokku ning sätestatakse tema roll ja panus laulu- ja tantsupeo protsessi toetamisel. Iga partneriga leitakse sobiv viis ja võimalused koostööst teavitamiseks. Eelistatud on nutikad projektid, mis seostuvad partneri igapäevategevusega. Koostööst partneritega teavitatakse ka XII noorte laulu- ja tantsupeo elektroonilistes kanalites “Partnerite tänulehel” ning teatmikes XII noorte laulu- ja tantsupeo toetajate tänulehel. Lisaks on partneril võimalus osta teatajasse 1lk reklaamipind 50% soodustusega. Ametlikule partnerile leitakse sobivad reklaampinnad väljaspool kontserdiala Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadioni üldalal laulu- ja tantsupeo toimumise nädalal ning tagatakse kokkulepitud mahus kutseid laulu- ja tantsupeole.

XII noorte laulu- ja tantsupeo ametlikul partneril on koostööst võimalik teavitada ka oma tegevuste kaudu ja oma toodetel ning teha teisi turundus- ja kommunikatsioonialaseid tegevusi, mis on ELT SA-ga eelnevalt alati kokku lepitud.

3.4. Meediapartner

Meediapartnerid on XII noorte laulu- ja tantsupeo olulised toetajad, kes aktiivselt edastavad XII noorte laulu- ja tantsupeo sõnumeid ja infot. Meediapartnerid on üldistele koostööpõhimõtetele vastavad meediaorganisatsioonid, kes tagavad oma valdkonnas efektiivsed tingimused XII noorte laulu- ja tantsupeo korralduse toetamisel. Koostöö lepitakse täpsemalt iga partneriga eraldi kokku ning sätestatakse tema roll ja panus laulu- ja tantsupeo protsessi toetamisel. Iga partneriga leitakse sobiv viis ja võimalused koostööst teavitamiseks. Eelistatud on nutikad projektid, mis seostuvad meediapartneri igapäevategevusega. Koostööst partneritega teavitatakse ka XII noorte laulu- ja tantsupeo elektroonilistes kanalites “Meediapartner” tähistusega pindadel. Meediapartnerile leitakse sobivad reklaampinnad väljaspool kontserdiala Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadioni üldalal laulu- ja tantsupeo toimumise nädalal ning tagatakse kokkulepitud mahus kutseid laulu- ja tantsupeole.

XII noorte laulu- ja tantsupeo meediapartneril on koostööst võimalik teavitada ka oma tegevuste kaudu ja toodetel ning teha teisi turundus- ja kommunikatsioonialaseid tegevusi, mis on ELT SA-ga eelnevalt alati kokku lepitud.

4. KOOSTÖÖ KORRALDUS TOETAJATE- JA PARTNERITEGA

Organisatsioonid, kes soovivad XII noorte laulu- ja tantsupidu erineval viisil või mahus toetada, esitavad ELT SA-le taotluse, mis sisaldab:

1) organisatsiooni lühitutvustus;

2) koostööettepanekute kirjeldus;

3) rahalise toetussumma suurus;

4) mitterahalise toetuse suurus ja kirjeldus;

5) kinnitus organisatsiooni vastavusest XII noorte laulu- ja tantsupeo üldistele koostööpõhimõtetele.

Taotlused palume saata hiljemalt 26. veebruariks 2016. aadressile laulupidu@laulupidu.ee

ELT SA teeb ettepaneku erineval tasandil koostööks organisatsioonidele, kes vastavad XII noorte laulu- ja tantsupeo üldistele koostööpõhimõtetele ning kelle toetus laulu- ja tantsupeo korraldamisel on efektiivne ja eesmärgipärane.

Kinnitatud ELT SA Nõukogu poolt 13. jaanuar 2016